Flat Vs. Hierarkisk organisationsstruktur

En organisationsstruktur är den metod som en organisation använder för att avgränsa kommunikationslinjer, policyer, auktoritet och ansvar. Den avgör omfattningen och arten av hur ledarskap sprids i hela organisationen samt vilken metod informationsflödet gör. Organisationer anpassar vanligtvis antingen en platt eller hierarkisk struktur.

Platt organisationsstruktur

En platt organisation avser en organisationsstruktur med få eller inga ledningsnivåer mellan anställda på ledningsnivå och personalnivå. Den platta organisationen övervakar anställda mindre samtidigt som den främjar deras ökade engagemang i beslutsprocessen.

Fördelar med en platt struktur

 • Det höjer de anställdas ansvarsnivå i organisationen.

 • Det tar bort överskott av ledning och förbättrar samordningen och kommunikationshastigheten mellan anställda.

 • Färre ledningsnivåer uppmuntrar en enklare beslutsprocess bland anställda.

 • Att eliminera lönerna för mellanledningen minskar en organisations budgetkostnader.

Nackdelar med en platt struktur

 • Anställda saknar ofta en specifik chef att rapportera till, vilket skapar förvirring och möjliga maktkamp bland ledningen.

 • Platta organisationer tenderar att producera många generalister men inga specialister. Den anställdes specifika arbetsfunktion kanske inte är tydlig.

 • Platt struktur kan begränsa en organisations långsiktiga tillväxt; ledningen kan besluta mot nya möjligheter i ett försök att upprätthålla strukturen.

 • Större organisationer kämpar för att anpassa den plana strukturen, såvida inte företaget delar upp i mindre, mer hanterbara enheter.

Hierarkisk organisationsstruktur

En hierarkisk organisation följer utformningen av en pyramid. Varje anställd i organisationen, utom en, vanligtvis VD, är underordnad någon annan inom organisationen. Layouten består av flera enheter som sjunker ner i basen på personalnivåanställda som sitter längst ner i pyramiden.

Fördelar med en hierarkisk struktur

 • Anställda känner igen definierade nivåer av ledarskap inom organisationen; myndighet och ansvarsnivåer är uppenbara.

 • Möjligheter till befordran motiverar anställda att prestera bra.

 • Hierarkiska strukturer främjar utvecklingen av anställda som specialister. Anställda kan begränsa sitt fokusfält och bli experter på specifika funktioner.

 • Anställda blir lojala mot sina avdelningar och ser efter det bästa inom sitt område.

Nackdelar med en hierarkisk struktur

 • Kommunikation mellan olika avdelningar tenderar att vara mindre effektiv än i platta organisationer.

 • Rivalitet mellan avdelningar kan öka eftersom varje avdelning fattar beslut som gynnar dess egna intressen snarare än organisationens som helhet.

 • Ökad byråkrati hindrar ofta en organisations snabbhet att förändras. Det kan krävas ökad tid för att svara på kunder.

 • Löner för flera lager av ledning ökar organisationens kostnader.